Vinkkejä yläkoulun opettajille

Jos oppilaasi on vaikea puhua tietyissä tilanteissa, huomioi opetuksessasi seuraavat asiat:

YLÄKOULULAINEN HALUAA KUULUA JOUKKOON

Yläkoululainen ei halua erottua puhumisen vaikeutensa vuoksi. Suhtaudu siis nuoreen aivan samalla tavalla kuin kaikkiin muihinkin oppilaisiisi. 

HUOMIOI OPPILAAN YKSILÖLLISET TARPEET OPETUKSESSA

Nuori itse ei halua tehdä vaikeuttaan näkyväksi, mutta koulunkäynti voi ahdistaa ja jännittää häntä paljon. Nuoren olisi voitava luottaa siihen, että hänellä on oppitunneilla turvallinen olo, eikä häntä painosteta tai houkutella puhumaan, ennen kuin hän on siihen valmis. Huomioi myös se, että nuori saattaa tarvita apua oppimiseen, mutta ei usein pysty pyytämään apua, jos ei ymmärrä tai osaa.

ROHKAISE NUORTA

Kaikki nuoret tarvitsevat vahvistusta sille, että pärjäävät ja ovat taitavia. Nuori, jolla on tilannekohtainen puhumisen vaikeus tarvitsee erityisen paljon positiivista palautetta vahvuuksistaan. Muista rohkaista nuorta, jonka on vaikea puhua, mutta tee se siten, että nuori ei joudu liikaa “valokeilaan”. 

PUUTU KIUSAAMISEEN, VITSAILUUN JA IHMETTELYYN

Toiset oppilaat saattavat kiusata valikoivasti puhuvaa nuorta, puhua ääneen hänen vaikeudestaan tai sulkea hänet ulos. Nuori, jolla on tilannekohtainen puhumisen vaikeus ei pysty puolustamaan itseään sanallisesti. Esimerkiksi tilanne, jossa muut oppilaat ihmettelevät nuoren puhumattomuutta tai naureskelevat sille, voi olla nuorelle itselleen äärimmäisen ahdistava. Onkin tärkeää, että opettajana puutut tilanteeseen heti. 

ÄLÄ PUHU NUOREN VAIKEUKSISTA ILMAN HÄNEN LUPAANSA

Älä puhu tilannekohtaisesta puhumisen vaikeudesta toisten oppilaiden kuullen, ellet ole saanut siihen nuorelta itseltään lupaa. Sen sijaan voit puhua oppilaasi tai hänen vanhempansa kanssa kahden kesken ja sopia yhdessä vaihtoehtoisista tavoista suorittaa puhumista vaativat tehtävät.

PYYDÄ NUORELTA TARVITTAESSA LUPA HÄNEN TILANTEESTAAN KERTOMISEEN

Voit pyytää nuorelta lupaa jutella luokan kanssa hänen puhumisen vaikeudestaan silloin kuin nuori itse ei ole paikalla. Mikäli saat nuorelta tähän luvan, korosta luokalle että nuori on samanlainen kuin kuka tahansa, vaikka hänen onkin vaikea puhua koulussa. Voit myös kertoa, että jokaisella on omat vahvuutensa ja haasteensa. Kerro oppilaille, että puhumattomuudesta ei kannata puhua nuoren kuullen, kuten ei puhuta kenenkään muunkaan oppilaan vaikeuksista. 

OTA KOKO OPETUSRYHMÄLLE KÄYTTÖÖN VAIHTOEHTOISIA KOMMUNKOINTITAPOJA

Ota koko luokalle käyttöön vaihtoehtoisia tapoja kommunikoida tunneilla. Hyödyntäkää kännykkäsovelluksia ja muita vaihtoehtoisia tapoja osoittaa tuntiaktiivisuutta. Voit myös antaa nuorten vastata Kahoot-kyselyihin tai kirjoittaa vastauksia tietokoneella. Todennäköisesti luokassa on useampia lapsia, joita saattaa jännittää tunnilla puhuminen ja jotka hyötyvät vaihtoehtoisista osallistumisen tavoista. 

KOMMUNIKOI OPPILAASI KANSSA SÄHKÖISTEN SOVELLUSTEN AVULLA

Kommunikoi oppilaasi kanssa esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse viestisovelluksen kautta. Tarjoamalla tätä viestintätapaa kaikille luokan oppilaille, nuori, jolla on tilannekohtainen puhumisen vaikeus ei koe erottuvansa joukosta.

TARJOA VAIHTOEHTOJA KOULUTEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN

Tarjoa nuorelle mahdollisuutta tehdä esimerkiksi kielten tehtäviä nauhoittamalla ne kotona ääniviesteiksi tai nauhoittamalla esitelmät kotona. Tarjoa näitä mahdollisuuksia koko luokalle - on todennäköistä, että luokalla on muitakin, jotka jännittävät tunnilla puhumista.

TIEDOTA TIETOSUOJA HUOMIOIDEN OPPILAASTA KOULUN HENKILÖKUNNALLE

Huolehdi tietosuoja huomioiden, että tieto oppilaan puhumisen vaikeudesta kulkee koulussasi kaikille opettajille sekä sijaisille, jotka opettavat nuorta. Nuori voi kohdata lukemattomia ikäviä tilanteita, jos uudet opettajat tai sijaiset eivät tiedä nuoren vaikeudesta. Pahimmillaan uudet opettajat tai sijaiset voivat vaatia nuorelta puhumista tilanteissa, joissa nuori ei ole siihen valmis. Tämä voi nostaa puhumisen kynnystä tulevaisuudessa ja lisätä koulun käyntiin liittyvää ahdistusta.  

PIENRYHMÄJAOISSA NIMEÄ KAVERI MUKAAN SAMAAN RYHMÄÄN

Kun hyödynnät opetuksessasi pienryhmätyöskentelyä, nimeä nuorelle valmiiksi sellainen ryhmä, jossa on yksi tai useampi lapsen kaveri. Tämä vähentää nuoren jännitystä ja ahdistusta. Tue aktiivisesti nuoren ystävyyssuhteita ja toisten nuorten kanssa olemista myös välitunneilla. Jos nuori on välitunneilla yksin, kehittäkää kouluun tekemistä, jossa ei tarvita puhetta: esimerkiksi pöytäfutis, käsityöluokka tai lukunurkkaus. Monet oppilaat voivat hyötyä vaihtoehtoisesta välituntitoiminnasta.

OTA KAIKESSA KOULUN TOIMINNASSA KÄYTTÖÖN VAIHTOEHTOISET OSALLISTUMISEN TAVAT

Huomioikaa kaikessa koulun toiminnassa se, että oppilailla on aina mahdollista vastata aina kirjoittamalla tai esimerkiksi kännykkäsovellusten kautta. Näin nuori pääsee osalliseksi kaikkeen koulun toimintaan ja sekä vaikuttamaan koulun yhteisiin asioihin.