Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Tilannekohtainen puhumisen vaikeus -yhdistys, Puheeksi ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.3.2021


1. Rekisterinpitäjä

Tilannekohtainen puhumisen vaikeus -yhdistys Puheeksi ry, Oulu,

Sähköposti: info (at) puheeksi.fi


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hallituksen puheenjohtaja Jonna Ojala. Sähköposti: jonnamarikaojala ( at) gmail.com


3. Rekisterin nimi

Tilannekohtainen puhumisen vaikeus -yhdistys Puheeksi ry:n jäsenrekisteri


4. Rekisteröidyt

Jäsenrekisteri koostuu seuraavista henkilöryhmistä: hallituksen jäsenet, varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet.


5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on


-rekisterinpitäjän oikeutettu etu (yhdistyksen jäsenyys).


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, tiedottaminen, markkinointi sekä vapaaehtoistoiminnan laajentaminen. Tietoja voidaan käyttää jäsentutkimuksen tekemiseen.


Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite), asuinlääni, peruste yhdistykseen liittymiselle (sukulaisuussuhde, ammatti tms.), kiinnostus vapaaehtoistyöhön, maksut, jäseneksi hyväksymispäivä ja osallistuminen yhdistyksen koulutuksiin. Lisäksi tallennetaan tieto onko henkilö varsinainen vai kannatusjäsen.


Tietoja säilytetään aktiivisen jäsenyyden ajan.


7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä pääasiassa jäseneksi liittymisen yhteydessä täytetystä lomakkeesta. Myöhemmin tietoja voidaan täydentää tai korjata kysymällä tiedot sähköpostitse.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


Rekisterinpitäjä on on ottanut käyttöönsä yhdistysavain.fi -palvelun jäsenrekisterin, joka on huomioinut tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset, ja jäsentiedot varmuuskopioidaan palvelun kautta. Jäsenrekisteriin on käyttöoikeus (tunnukset) vain jäsensihteerillä sekä rekisteristä vastaavalla yhteyshenkilöllä.


10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksiin.


12. Muutokset tietosuojaselosteessa

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.