Tietoa

Mitä on tilannekohtainen puhumisen vaikeus?


Tilannekohtaisen puhumisen vaikeus eli valikoiva puhumattomuus (selektiivinen mutismi, engl. selective mutism) tarkoittaa, että lapsi, nuori tai aikuinen puhuu vain tietyissä tilanteissa, tietyille ihmisille. Tavallisimmin henkilöt, jolla on tilannekohtainen puhumisen vaikeus, puhuvat omassa perhepiirissään esimerkiksi omille vanhemmilleen, sisaruksilleen, yhdelle tai useammalle isovanhemmalle tai läheisimmille ystävilleen, mutta eivät puhu kenellekään esimerkiksi päiväkotiryhmässä tai koululuokassa tai puhuvat vain muutamalle. 


Valikoiva puhumattomuus terminä on hieman harhaanjohtava. Lapsi tai nuori ei tietoisesti valikoi kenelle puhuu ja kenelle ei. Sen takia käytämme termiä tilannekohtainen puhumisen vaikeus. Kyseessä on siis puhumiseen liittyvä pelko. Kun ihminen pelkää, hänen lihaksensa, myös puhumiseen tarvittavat lihakset, jännittyvät ja puhuminen on mahdotonta. Sanat eivät vain tule, kuten moni tilannettaan kuvaa. 


Tilannekohtainen puhumisen vaikeus voi olla lapsen tai nuoren ainoa haaste. Toisilla lapsilla ja nuorilla voi olla lisäksi kielellisiä vaikeuksia. Osalla voi olla myös laajoja kehityksellisiä pulmia kuten autismia ja sensomotorisia haasteita. 


Joskus tilannekohtainen puhumisen vaikeus voi helpottua itsestään lapsen kasvaessa. Usein lapset ja nuoret ja heidän vanhempansa tarvitsevat tilanteeseen kuitenkin tukea ja apua. Hoito täytyy suunnitella ja toteuttaa aina yksilöllisesti.


Mistä tilannekohtainen puhumisen vaikeus johtuu?


Tutkijat ovat sitä mieltä, että mutismiin ei ole vain yhtä syytä, vaan siihen vaikuttaa moni tekijä. Vielä ei tiedetä kovin tarkasti, mistä tilannekohtainen puhumisen vaikeus johtuu, mutta sen uskotaan johtuvan jokaisen lapsen kohdella monesta eri tekijästä.  Yhtenä syynä voi olla esimerkiksi perinnöllinen taipumus ahdistuneisuuteen tai ujouteen. Kaikilla näitä perintötekijöitä ei kuitenkaan ole. 


Monikielisten lasten perheissä tilannekohtainen puhumisen vaikeus on tavallisempaa kuin yksikielisissä perheissä. Myös maahanmuuttajilla valikoiva puhumattomuus on yleisempää. 


Joskus puhumattomuuden taustalla voi olla yhtenä tekijänä myös jokin tilanne tai tapahtuma, joka on laukaissut puhumattomuuden. Tämä on kuitenkin harvinaisempi syy tilannekohtaiselle puhumisen vaikeudelle. 

Puheeksi ry:n esite tilannekohtaisesta puhumisen vaikeudesta

Kattavasti ajankohtaista tietoa valikoivasta puhumattomuudesta, hoitomuodoista ja siihen liittyvästä tutkimuksesta sekä ammattilaisille että kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Mielenterveystalon nettiartikkeli valikoivasta puhumattomuudesta

Lääkärilehden katsausartikkeli valikoivasta puhumattomuudesta