Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 21.09.2020

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tilannekohtainen puhumisen vaikeus -yhdistys Puheeksi ry

Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Yhdistyksen toimialue on Suomi

2§ Tarkoitus

Tilannekohtainen puhumisen vaikeus -yhdistys Puheeksi ry tarjoaa tietoa ja vertaistukea perheille, joissa on lapsi tai nuori, jolla on tilannekohtainen puhumisen vaikeus eli valikoiva puhumattomuus. Yhdistys tukee myös nuoria ja aikuisia, joilla on tilannekohtainen puhumisen vaikeus. Lisäksi yhdistys jakaa tietoa tilannekohtaisesta puhumisen vaikeudesta (valikoiva puhumattomuus eli selektiivinen mutismi), vaikuttaa yhteiskunnan palveluihin ja toimintatapoihin sekä edistää jäsentensä ja heidän perheenjäsentensä etuja ja tasa arvoa.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-edistää jäsentensä elämänlaatua.

-toimii tilannekohtaisesti puhumattomien henkilöiden ja heidä läheistensä edunvalvojana.

-järjestää vertaistukea ja tarjoaa kokemusasiantuntijuutta. -järjestää tilannekohtaisen puhumisen vaikeuteen liittyvää koulutusta.

-tiedottaa tilannekohtaisen puhumisen vaikeudesta.

-välittää ja kerää kansainvälistä ja kotimaista tutkittua ja kokemusperäistä tietoa tilannekohtaisen puhumisen vaikeudesta. -järjestää kokouksia, juhla- ja virkistystilaisuuksia.

Lisäksi yhdistys voi

-harjoittaa kustannus-, käännös- ja julkaisutoimintaa. -tukea ja järjestää kuntoutusta esimerkiksi leirejä ja uusien hoitomenetelmien kehittämistä tilannekohtaiseen puhumisen vaikeuteen.

-tukea opinnäytetöitä tai tutkimusta esimerkiksi stipendein tai apurahoin.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toteuttaa varainhankintaa asianmukaisin luvin (keräyksiä ja arpajaisia yms.) sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

5§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt, tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan jäsensihteerin, joka käsittelee jäsenasiat. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä sellainen yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka toiminnallaan haluaa tukea yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun ja kannattajajäsenet vuosittaisen kannatusjäsenmaksun.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 pykälässä mainittujen erottamisperusteiden nojalla.

Yhdistyksen jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden maksukehotuksen jälkeen, hallitus voi katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Erotetulla eikä eronneella ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan jäsenmaksuja.

6§ Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosittain vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 2-8 vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallitukseen voidaan pyytää asiantuntijajäseniä, joiden ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, kuten jäsensihteerin. Hallitukseen valittujen henkilöiden toimikausi alkaa valinnan tehneen kokouksen päättymisen jälkeen.

Hallituksen tehtävänä on vastata yhdistyksen toiminnasta sekä talouden hoidosta ja valvonnasta, edustaa yhdistystä sekä asettaa tarvittaessa toimikunnat ja määritellä niiden tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus voi kokoontua niin fyysisesti kuin etäyhteydellä verkon välityksellä. Hallituksen tulee kokoontua myös jos puolet sen jäsenistä sitä vaatii, erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä ovat läsnä. Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaalissa kuitenkin arpa.

7 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen, aina kaksi yhdessä.

8§ Tilit ja toiminnantarkastajat

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee antaa tilinpäätösehdotus asiakirjoineen toiminnan tarkastajille vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Heidät valitaan vuosikokouksessa tilikaudeksi kerrallaan.

9 § Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin

Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin tulee lähettää vähintään kaksi viikkoa ja enintään kuusi viikkoa ennen kokousta. Vuosikokouksen kutsu lähetetään sähköpostitse jokaiselle jäsenelle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

11§ Vuosikokouksen asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen asialista

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset sekä varajäsenet

9. valitaan toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja 10. keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista ja hyväksytään toimintasuunnitelma

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsenhaluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.